top of page

REGULAMIN GABINETU PODOLOGICZNEGO:
Gabinet Podologii i Naturoterapii W. Rewieński

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług
podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w Gabinecie Podologii i Naturoterapii W. Rewieński, mieszczącym się w Grudziądzu, przy ul. Kulerskiego 11, zwanego dalej „Gabinetem”

2. Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

 www.podologia-grudziadz.pl/regulamin

3. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

4. Samodzielnie dokonywać rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w wizycie, podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem Usługi Podologicznej.
 
6. W przypadku konieczności odwołania wizyty prosimy poinformować o nieobecności co najmniej 24 godziny przed ustalonym terminem.

7. Odwołanie wizyty na chwilę przed umówionym terminem jest traktowane jako nieobecność i w przypadku powtórzenia takich sytuacji kilkukrotnie dana osoba nie będzie ponownie umawiana na wizyty.

8. Podczas całego okresu terapii pacjent zobowiązany jest do wykonywania zaleceń podologa prowadzącego terapię.

9. Brak stosowania się do zaleceń może skutkować niezadowalającym efektem terapii bądź jego brakiem a to wyłącza terapeutę z odpowiedzialności.

10. Pacjent rozpoczynając terapię zobowiązuje się przychodzić na umówione wizyty kontrolne we wskazanych odstępach czasu.

11. Przekładnie terminów wizyt w czasie trwania terapii może wpłynąć na finalny efekt terapii.


§ 2. Rejestracja na Wizytę

1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: „Wizytą”, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
Rezerwacja jest na określony dzień i godzinę. Nie dajemy gwarancji, że zabieg / konsultacja rozpocznie się dokładnie o czasie. 

2. Wizyty w Gabinecie można umawiać wyłącznie poprzez telefoniczną rejestrację od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy gabinetu. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rejestracji nowych pacjentów, bez podania przyczyny.

3. Podczas Rejestracji Pracownik Gabinetu poprosi o
podanie następujących danych poprzez wypełnienie formularza:
-imię i nazwisko;
-numer telefonu do kontaktu oraz
-podstawowe informacje dotyczące obecnego stanu zdrowia.
Informacje te, zgodnie z RODO zachowujemy tylko dla siebie na czas terapii i nie udostępniamy osobom trzecim.

4. Pacjent wypełnia formularz i udziela podpisem zgodę na zabieg, równocześnie traktowane to jest jako zgoda na regulamin Gabinetu

5. Na 24 godziny przed umówionym terminem wizyty Pacjent otrzymuje automatyczną wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o wizycie.
Należy udzielić odpowiedzi TAK lub NIE.
W przypadku nieudzielenia odpowiedzi może to być uznane jako NIE , czyli rezygnacja ze strony pacjenta, jednakże nie zostaje równocześnie obciążony kosztami.
Obciążenie kosztami pojawia się w chwili nieprzybycia na zabieg a udzielenia wcześniej odpowiedzi TAK

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie  Wizyty

1. Gabinet zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjent o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na wizytę powiadomi pracownika gabinetu, który wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.

2. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty z przyczyn niezależnych od specjalisty. W takim wypadku Gabinet zaproponuje nowy termin Wizyty.

3. Gabinet informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Gabinecie.
 
4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty
uprawnia do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.

§ 4. Przebieg Wizyty

- Usługi Podologiczne oraz Naturoterapeutyczne wykonywane w Gabinecie wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania danej usługi.
- Na pierwszej Wizycie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
- Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Gabinetu przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej na życzenie pacjenta.
- Rodzaje Usług Podologicznych świadczonych przez Gabinet dostępne są na stronie internetowej Gabinetu Podologicznego :
www.podologia-grudziadz.pl
lub 
https://saloner.pl/salon/7768-gabinet-podologiczny-roza-rewienska/

§ 5. Płatność

1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej. Szczegółowy
Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie internetowej Gabinetu www.podologia-grudziadz.pl oraz serwisie saloner.pl2. Gabinet udostępnia następujące formy płatności:
a) Gotówka
b) Karta płatnicza / BLIK
c) Bon podarunkowy (ważny 1 rok od daty zakupu)

3. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

1. Pacjent po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej- dalej: „Reklamacja”Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.

2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona wyłącznie na piśmie listem poleconym lub na adres e-mailowy: podolog-grudziadz@gmail.com oraz w miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Gabinet Podologii i Naturoterapii W. Rewieński w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.

4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Gabinecie lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Gabinet w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.

5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną.
W przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości.
Gabinet zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty za powtórny zabieg w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane mogą być z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

7. Reklamacja nie jest uznawana w przypadku rezygnacji Pacjenta z wizyty / kolejnych wizyt- czyli zakończenia współpracy, braku stosowania się do zaleceń oraz także w przypadku uczęszczania do różnych gabinetów o podobnym profilu w tym samym czasie.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.

2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
rzeczy pozostawione w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.

3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie Gabinetu Podologii i Naturoterapii W. Rewieński.

4. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

5. Po wykonanej Usłudze Podologicznej może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.

 
§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Gabinetu Podologii i Naturoterapii W. Rewieński zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu oraz cennika Gabinetu

3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.


4. Podologia, Naturoterapia oraz Homeopatia należą do dziedziny paramedycyny.
Zabiegi oraz porady nie należą wg. dzisiejszego prawa RP do medycyny klasycznej.
Nie wystawiamy także recept ani skierowań i stosujemy oraz doradzamy tylko preparaty  naturalne.
Jednakże w niektórych przypadkach jest możliwa pomoc lekarza-chirurga w Gabinecie Podologii i Naturoterapii W. Rewieński po rozpoznaniu dolegliwości.
W poważnych przypadkach należy zawsze najpierw skorzystać z pomocy lekarza

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023.

bottom of page