top of page

Regulamin świadczenia usług w
Gabinecie Podologiczno-Kosmetycznym Róża Rewieńska

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z
usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie podologiczno-
kosmetycznym w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 11, 86-300 zwanym dalej
„Salonem”.
2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed
przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień
Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień
od momentu przystąpienia do Zabiegu.
§ 2
Klienci
1. Klientem Salonu kosmetycznego może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku
życia, za wyraźną zgodą ich rodziców, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.
Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia
stosownej zgody od osób uprawnionych. Przy zabiegach podologicznych nie istnieje ograniczenie wieku.
§ 3
Pracownicy
1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich
stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i
zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan
swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów
jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
3. Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania
dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędziwielokrotnego użytku.

Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu,
jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
4. Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby
zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
5. Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować
ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
6. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić
właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w
danym momencie dyżur.
§ 4
Higiena i bezpieczeństwo
1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie
ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub
sterylizowane co najmniej raz dziennie w autoklawie.
2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań
zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i
dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub
przenieść się na Klientów.
3. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami
skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem
Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego
usunięcia powyższych odstępstw.
4. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo
przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i
zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg
przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej
opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym
wyleczeniu.
5. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do
użytku w gabinecie kosmetycznym.
§ 5
Świadczenie usług kosmetycznych
1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w
celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak
również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie
stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń
pozabiegowych.2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i
zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną
świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań
Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz
odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez
Klienta.
3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika
o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na
przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika
serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej
żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym,
posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków
zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi
lub przerwanej ciągłości tkanek ciała. Przy zabiegach podologicznych klient
wypełnia i podpisuje stosowny formularz. Dotyczy to także niektórych zabiegów na
twarz.
4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między
kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej
serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić
aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
5. Klient jest obowiązany do zdjęcia w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie
kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o
pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu,
Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy
poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi
pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
§ 6
Płatność
1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne.
2. Cennik Zabiegów jest dostępny w Internecie pod adresem: www.kosmetikus.pl
3. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie i
płatność kartą debetową.
4. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi
świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może
być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej
wiadomości na stronie lub facebooku.5. W Salonie dostępne są także Karnety-bony, płatne z góry, uprawniające do
skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.
§ 7
Odpowiedzialność
1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń.
Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich
ustawowi przedstawiciele.
2. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie oraz za jakiekolwiek
rzeczy pozostawione w Salonie, w szczególności za rzeczy wartościowe, torby,
plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez
Pracowników.
4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie
nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i
przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za
wykonany Zabieg po stronie Salonu
5. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu,
wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób
profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie
przyjętym standardom. W ramach naszego nacisku kładzionego na zadowolenie
klienta staramy się jednak znaleźć satysfakcjonujące dla wszystkich wyjście.
§ 8
Rezerwacje
1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie,
online przez www.moment.pl lub e-mailowo.
2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej
niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania
dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny do
50% wyższej.
3. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed
umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz
Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać
wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy
Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które
mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w
pełnej wysokości.5. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym
Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
6. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed
jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
7. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali
rezerwacji.
§ 9
Reklamacje
1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego
efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych
efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania
Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za
pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest
dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
4. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i
umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona
osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Salon może
zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania
się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe
postanowienia stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest
zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań
ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie
jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych
podstaw reklamacji.

§ 10
Pozostałe postanowienia
1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu
oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak
również innego rodzaju używek i środków odurzających.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie
powołuje się Salon lub Pracownicy.
2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są
wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów
wykonanych przed tą zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w
pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. Kładziemy nacisk przede wszystkim
na zadowolenie klienta.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 18.07.2019 r

bottom of page